Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Oddziały przedszkolne Biuletyn informacji publicznej e-Dziennik
Kalendarium wydarzeń
wrzesień 2021
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930
październik 2021
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
listopad 2021
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd.123456789101112131415161718192021222324252627282930

Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


AMELIA
PTASIŃSKA

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Stefana Czarnieckiego w  SulejówkuRozdział I

Nazwa, siedziba, charakter prawny


Art. 1

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego w Sulejówku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

 

Art. 2

Samorząd tworzą wszyscy członkowie Samorządów Klasowych.

 

Art. 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Statutem Szkoły oraz Konwencją Praw Dziecka

 

 

Rozdział II

Kompetencje i prawa Samorządu


Art. 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

1.      Prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celami i stawianymi wymogami

2.      Prawo jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3.      Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4.      Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5.      Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców

 

Rozdział III

Organy Samorządu uczniowskiego


Art. 5

Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

A.      Samorządy Klasowe

B.      szkolny Samorząd Uczniowski

 

Art. 6

1.    Samorządy Klasowe wybierane są w sposób określony przez uczniów tej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy

2.    Samorząd Klasowy może składać się z trzech do pięciu osób

3.    W jej skład powinni wejść:

a)      przewodniczący

b)      zastępca

c)      skarbnik

4.    Zmiany w Samorządach Klasowych przeprowadzane są na zebraniu klasy w zależności od potrzeb

 

Art. 7

1.      W skład szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

A.      przewodniczący

B.      zastępca przewodniczącego

C.      członkowie

 

2.      W Samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:

A.      kulturalna

B.      dziennikarska

C.      dekoracyjna

D.     wolontariatu

E.      fotograficzna

 

3.      Przewodniczący poszczególnych sekcji tworzą grupy w oparciu o kontakty towarzyskie

4.      Do zadań sekcji należy:

a)      organizowanie działalności, do której została powołana

b)      składania sprawozdań ze swojej pracy

5.      Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania

6.      Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny

 

 

Rozdział IV

Opiekun Samorządu


Art. 8

Opiekun Samorządu nie jest członkiem Samorządu, lecz Rady Pedagogicznej. Powoływany jest przez Dyrektora Szkoły na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym

Art. 9

Zadaniami opiekuna są:

1.      Czuwanie nad pracą Samorządu

2.      Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły

3.      Doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej

4.      Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach


 

Rozdział V

Praca Samorządu Uczniowskiego


Art. 10

1.      Zebrania Samorządu zwołuje jego opiekun

2.      Zebranie Samorządu może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych Rad Uczniów

3.      Zebranie Samorządu powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu

 

Art. 11

Do zadań Samorządu należy:

1.      Opracowanie planu pracy Samorządu

2.      Zdanie sprawozdania ze swej pracy

3.      Zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły

4.      Reprezentowanie opinii uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

5.      Podejmowanie uchwał o zmianie regulaminu Samorządu

 

Art. 12

Uchwały Samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków

 

Rozdział VI

Finanse Samorządu


Art. 13

Samorząd ma prawo organizować zbiórki surowców wtórnych, aukcje prac uczniowskich, dyskoteki itp. W celu zdobycia środków na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą RodzicówRozdział VII

Dokumentacja Samorządu


Art. 14

Dokumentacje Samorządu stanowią:

1.      Regulamin Samorządu

2.      Protokoły zebrań Samorządu

3.      Sprawozdanie z działalności Samorządu

 


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


Art. 15

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Samorządu

Art. 16

Dokonywanie zmian w regulaminie Samorządu odbywa się w trybie właściwym dla jego ustalenia