Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Oddziały przedszkolne Biuletyn informacji publicznej e-Dziennik
Kalendarium wydarzeń
maj 2022
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
czerwiec 2022
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930
lipiec 2022
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Regulamin ŚwietlicyZADANIA ŚWIETLICY

 

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 

3.    Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

 

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

 

5.   Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

6.    Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

7.    Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.      Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

 

2.      Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowej nawet krótkotrwałej potrzebie oddalenia się.

 

3.      Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

 

4.      Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

 

5.      W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.

 

6.      Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

 

7.      Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy, nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.

 

8.      Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej.

9.      Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.

 

10.  W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe, pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

 

11.  W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę. 

 

12.  Osoba nieupoważniona lub w stanie nietrzeźwym nie może odebrać dziecka. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany, dyrektor lub w szczególnych przypadkach policja.

 

13. Rodzice   i   opiekunowie   zobowiązani    są   do   poinformowania   nauczyciela    świetlicy

 

o  odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

14.  Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można umawiać się z nim przed szkołą.

 

15.  Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz w roku opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.

 

16.  W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

 

17.  Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

 

18.  Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.

 

19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.

20.  Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.

21.  W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.

22.  Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

23.  W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

 

Zasady bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej

w okresie pandemii Covid – 19

 

1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej w Szkole, ich rodzice i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świetlicy obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. St. Czarnieckiego w Sulejówku w okresie pandemii COVID19.

2.  Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy inni domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w miarę możliwości w innych salach. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia organizowane są na świeżym powietrzu: na boisku szkolnym, placu zabaw.

4. Zajęcia organizowane są tak, aby możliwe było zachowanie ograniczenie bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

5. Uczniowie przynoszą tylko niezbędne przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi dziećmi. Zabawki zostają w domu!

6.  Raz na godzinę nauczyciele wietrzą salę, w której przebywają uczniowie, w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po dezynfekcji.

7.  Nauczyciele na bieżąco dezynfekują zabawki, którymi bawią się dzieci.

8.   Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem nauczycieli.

9.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wg instrukcji: po przyjściu do świetlicy, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, oraz po powrocie ze świeżego powietrza; odpowiednia ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

10. Poza obiadami wydawanymi w stołówce szkolnej, dzieci spożywają tylko i wyłącznie posiłki przyniesione przez siebie z domu.

11.  Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze świetlicy musi być zdrowy i podczas odbioru dziecka powinien zachować wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

12.  Dziecko u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych (w szczególności gorączkę powyżej 38oC, katar, kaszel), pod opieką osoby dorosłej przechodzi do izolatki, w której oczekuje na wcześniej powiadomionego rodzica.

 

  

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 

 

1. Uczeń ma prawo do:

 

a)  respektowania swoich praw i obowiązków;

 

b)   uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

 

c)  rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

 

d)   rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

 

e)  życzliwego, podmiotowego traktowania;

 

f)  swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

 

g)   uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

 

h) zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

 

i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

 j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;

 

k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

 

 

 

2. Uczeń ma obowiązek:

 

a)    przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;

 

b)   zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;

 

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;

 

d)   informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

 

e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;

 

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych; g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;

 

h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.