Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Oddziały przedszkolne Biuletyn informacji publicznej e-Dziennik
Kalendarium wydarzeń
wrzesień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930
październik 2019
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
listopad 2019
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930

Plan Pracy Zespołu integracji

PLAN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW INTEGRACJI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zadania

Forma

Termin

Analiza dokumentacji i przygotowanie wzorów dokumentów

 • Opracowanie rocznego planu pracy Zespołu
 • Analiza nowych orzeczeń uczniów niepełnosprawnych

Wrzesień

 

 

Kształtowanie u uczniów postaw  i norm społecznych zgodnych z misją szkoły

 • Zapoznanie uczniów, rodziców z wizją i misją szkoły
 • Zapoznanie rodziców i uczniów z prawami i obowiązkami ucznia, regulaminami szkoły
 • Uwzględnianie w celach zajęć, programach wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych treści kształtujących właściwe normy i postawy
 • Współpraca z samorządem szkolnym, aktywizowanie uczniów, rodziców
 • Współpraca z rodzicami
 • Uwzględnianie inicjatyw uczniów, rodziców
 • Szkolenia

Wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok

Wdrażanie uczniów do respektowania norm społecznych

 • Praca nad spójnością norm i postaw środowiska rodzinnego i szkoły
 • Profilaktyka zaburzeń zachowania, tworzenie i wdrażanie programu profilaktycznego
 •  W razie potrzeby spisywanie kontraktów
 • Przedstawianie autorytetów,  budowanie autorytetów
 •  Pedagogizacja rodziców poprzez rozmowy, pogadanki, pośredniczenie we współpracy ze specjalistami
 • Przybliżenie uczniom zasad właściwego zachowania się wobec innych poprzez prowadzenie pogadanek na ten temat, wzmocnienie wychowawczej roli szkoły

Cały rok

Analiza obowiązujących podstaw programowych z poszczególnych etapów edukacji, wdrażanie nowej podstawy programowej

 • Zapoznanie nowych nauczycieli z dokumentacją szkoły
 • Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, programów z poszczególnych przedmiotów  i dostosowań wymagań zgodnie z potrzebami uczniów i zaleceniami PPP z uwzględnieniem podstawy programowej i rozporządzeń MEN dotyczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wrzesień

Analiza wyników nauczania

 • Obserwacja postępów uczniów, wypełnianie Arkusza WOPFU
 • Konsultacje z nauczycielami i rodzicami
 • Systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów; opracowywanie dostosowanych sprawdzianów  i kart pracy
 • Analiza wyników próbnych  sprawdzianów gimnazjalnych i egzaminów zewnętrznych

Wrzesień

 

 

Cały semestr

 

 

Styczeń/Luty

 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

 • Zapoznanie nowych nauczycieli z dokumentacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dokumentacją i obowiązkami pedagoga wspomagającego
 • Prowadzenie lekcji otwartych dla pedagogów odbywających staż
 • Współpraca opiekunów stażu z nauczycielami odbywającymi staż na kolejne stopnie awansu zawodowego
 • Spotkania Zespołu do spraw integracji
 • Udostępnianie kart pracy, pomocy dydaktycznych
 • Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, warsztatach
 • Zorganizowanie Szkoleniowej Rady Pedagogicznej nt.     

zmian w prawie oświatowym

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

Analiza prawa  oświatowego, realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej

 

 • Monitorowanie stron internetowych: MEN, Kuratorium Oświaty, Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych
 • Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów poprzez zorganizowanie konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez bezpieczne korzystanie na lekcjach z zasobów dostępnych w sieci

Cały rok

 

 

 

 

Marzec                                             

Monitorowanie  organizacji pracy ucznia

 • Dostosowanie stanowiska pracy ucznia do jego niepełnosprawności
 • Dobór właściwych form i metod pracy
 • Czuwanie nad właściwą organizacją pracy na zajęciach
 • Współorganizowanie zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w formach integracyjnych
 • Wzbogacanie gabinetu terapii w pomoce i sprzęt specjalistyczny
 • Wzbogacanie księgozbioru szkoły o pozycje dotyczące problematyki integracji
 • Zamówienie podręczników dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, niedowidzących i niesłyszących

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec roku szkolnego

Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 • Rozpoznawanie sytuacji uczniów, ich możliwości i potrzeb, zainteresowań i uzdolnień
 • Diagnozowanie i opracowywanie programów do pracy z poszczególnymi uczniami
 • Współpraca z rodzicami, ustalanie strategii pracy z uczniem
 • Organizowanie zajęć specjalistycznych, kół zainteresowań
 • Dobór odpowiednich metod  i form pracy z uczniem
 • Organizowanie konkursów, imprez, wycieczek, zajęć mających na celu rozwój ucznia
 • Inicjowanie akcji, przedsięwzięć wspomagających rozwój, rozwijających zainteresowana
 • Pobudzanie i  uwzględnianie inicjatyw uczniów, rodziców
 • Uwidacznianie mocnych stron ucznia na forum klasy i szkoły

Wrzesień

 

 

 

Cały rok

Badanie potrzeb edukacyjnych uczniów

 • Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Analiza zaleceń PPP
 • Zapoznanie się i analiza opinii specjalistycznych placówek
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych;  WOPFU

Wrzesień

Promowanie idei integracji wśród rodziców i w środowisku lokalnym

 • Udział dzieci niepełnosprawnych w imprezach patriotycznych i rekreacyjnych organizowanych przez szkołę i miasto
 • Pogadanki na zebraniach rodzicielskich
 • Zamieszczanie fotografii, tekstów, artykułów  na stronie internetowej szkoły
 • Prowadzenie zakładki o integracji na stronie internetowej szkoły
 • Imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców (ogólnoszkolne i klasowe)
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej o tematyce integracji w szkole

Cały rok

Organizowanie wsparcia i pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 

 • Informowanie o przysługującej pomocy, wsparciu finansowym, organizacjach pozarządowych i instytucjach działających na rzecz dziecka niepełnosprawnego
 • Zapoznawanie rodziców z indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi opracowanymi dla ich dziecka
 • Zapoznanie rodziców z dostosowaniem warunków pisania  egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasistydla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Informowanie o wynikach nauczania, postępach, problemach
 • Udzielanie porad, wsparcia w codziennych problemach i sytuacjach kryzysowych rodzin
 • Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Przekazywanie rodzicom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wspomagającej proces wychowawczy ich dziecka

Cały rok

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Współpraca z organizacjami wspierającymi dzieci z określoną niepełnosprawnością
 • Współpraca z lokalnymi organizacjami wspierającymi socjalnie rodziny (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Cały rok

 

Przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

 

 • Dzień Integracji w szkole
 • Kiermasz prac plastycznych uczniów niepełnosprawnych
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych
 • Międzyszkolny konkurs recytatorski dla dzieci niepełnosprawnych
 • Święto Szkoły – pokaz mody
 • Klasowe imprezy integracyjne

 

Grudzień

Grudzień

Styczeń

 

Marzec

 

Maj

Cały rok

Ewaluacja prowadzonych działań

 

 

 • Ankieta dla uczniów
 • Obserwacja dzieci
 • Rozmowy z nauczycielami , wychowawcami i rodzicami
 • Analiza ocen rocznych, egzaminów zewnętrznych
 • Analiza ilościowa i jakościowa efektów oddziaływań
 • Ewaluacja wewnętrzna szkoły

Maj, czerwiec

Plan opracowała:
Przewodnicząca Zespołu ds. Integracji
Magdalena Kuśmider