Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Oddziały przedszkolne Biuletyn informacji publicznej e-Dziennik
Kalendarium wydarzeń
wrzesień 2021
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930
październik 2021
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
listopad 2021
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd.123456789101112131415161718192021222324252627282930

Plan Pracy Zespołu integracji


PLAN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW INTEGRACJI NA ROK SZKOLNY 2021/22

Założone cele, zadania:

  • Analiza dokumentacji, zmian w prawie oświatowym:

Opracowanie rocznego planu pracy Zespołu.

Analiza nowych orzeczeń uczniów niepełnosprawnych.

Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, programów z poszczególnych przedmiotów  i dostosowań wymagań zgodnie z potrzebami uczniów i zaleceniami PPP z uwzględnieniem podstawy programowej i rozporządzeń MEN dotyczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

  • Kształtowanie u uczniów postaw i norm społecznych – realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, doradztwa zawodowego:

Zapoznanie uczniów, rodziców z wizją i misją szkoły.

Zapoznanie rodziców i uczniów z prawami i obowiązkami ucznia, regulaminami szkoły.

Uwzględnianie w celach zajęć treści kształtujących właściwe normy oraz postawy obywatelskie i patriotyczne.

Współpraca z samorządem szkolnym, aktywizowanie uczniów, rodziców.

Współpraca z rodzicami.

Uwzględnianie inicjatyw uczniów, rodziców.

Kierowanie rodziców na warsztaty.

Pomoc uczniom niepełnosprawnym z klasy 8 w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

  •  Monitorowanie nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, analiza wyników nauczania z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych:

Obserwacja postępów uczniów, wypełnianie Arkusza WOPFU.

Konsultacje z nauczycielami i rodzicami.

Systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów; opracowywanie dostosowanych sprawdzianów i kart pracy.

Analiza wyników próbnych egzaminów po klasie 8 i egzaminów zewnętrznych.

 

  •        Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem:

Zapoznanie nowych nauczycieli z dokumentacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dokumentacją i obowiązkami pedagoga wspomagającego.

Prowadzenie lekcji otwartych dla pedagogów odbywających staż.

Współpraca opiekunów stażu z nauczycielami odbywającymi staż na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu przez nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły przez nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Spotkania Zespołu ds. Integracji.

Udostępnianie kart pracy, pomocy dydaktycznych.

Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, warsztatach.

  •  Badanie potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z organizacjami wspierającymi ucznia:

Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Analiza zaleceń PPP.

Zapoznanie się i analiza opinii specjalistycznych placówek.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych:  WOPFU.

Informowanie o przysługującej pomocy, wsparciu finansowym, organizacjach pozarządowych i instytucjach działających na rzecz dziecka niepełnosprawnego.

Zapoznawanie rodziców z indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi opracowanymi dla ich dziecka.

Zapoznanie rodziców z dostosowaniem warunków pisania egzaminu ósmoklasisty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Informowanie o wynikach nauczania, postępach, problemach.

Udzielanie porad, wsparcia w codziennych problemach i sytuacjach kryzysowych rodzin.

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, socjoterapeutką.

Przekazywanie rodzicom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wspomagającej proces wychowawczy ich dziecka.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Współpraca z organizacjami wspierającymi dzieci z określoną niepełnosprawnością.

Współpraca z lokalnymi organizacjami wspierającymi socjalnie rodziny (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

 

  •   Przedsięwzięcia:

Ø  Konkurs recytatorski dla dzieci niepełnosprawnych

Ø  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Ø  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Ø   Światowy Dzień Zespołu Downa

Ø  Konkurs plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych

Ø  Klasowe imprezy integracyjne

 

Założone sukcesy ucznia, ewaluacja prowadzonych działań:

Założone sukcesy-

Lepsze funkcjonowanie uczniów z orzeczeniem.

Zadowalające wyniki w nauce dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Dostosowanie metod i form pracy do możliwości ucznia.

Stwarzanie uczniom niepełnosprawnym możliwości odniesienia sukcesu.

Integracja dzieci niepełnosprawnych w środowisku rówieśniczym.

Ewaluacja-

Ankieta dla uczniów.

Obserwacja dzieci.

Rozmowy z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.

Analiza ocen rocznych, egzaminów zewnętrznych.

Analiza ilościowa i jakościowa efektów oddziaływań.

Ewaluacja wewnętrzna szkoły.