Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Oddziały przedszkolne Biuletyn informacji publicznej e-Dziennik
Kalendarium wydarzeń
lipiec 2020
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
sierpień 2020
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
wrzesień 2020
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930

Plan Pracy Zespołu integracji


PLAN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW INTEGRACJI NA ROK SZKOLNY 2019/20
Założone cele, zadania:
Analiza dokumentacji, zmian w prawie oświatowym:
Opracowanie rocznego planu pracy Zespołu.
Analiza nowych orzeczeń uczniów niepełnosprawnych.
Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, programów z poszczególnych przedmiotów i dostosowań wymagań zgodnie z potrzebami uczniów i zaleceniami PPP z uwzględnieniem podstawy programowej i rozporządzeń MEN dotyczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wdrażanie nowej podstawy programowej.
Kształtowanie u uczniów postaw i norm społecznych – realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, doradztwa zawodowego:
Zapoznanie uczniów, rodziców z wizją i misją szkoły.
Zapoznanie rodziców i uczniów z prawami i obowiązkami ucznia, regulaminami szkoły.
Uwzględnianie w celach zajęć treści kształtujących właściwe normy oraz postawy obywatelskie i patriotyczne.
Współpraca z samorządem szkolnym, aktywizowanie uczniów, rodziców.
Współpraca z rodzicami.
Uwzględnianie inicjatyw uczniów, rodziców.
Kierowanie rodziców na warsztaty.
Pomoc uczniom niepełnosprawnym z klasy 8 w wyborze szkoły ponadpodstawowej.
Monitorowanie nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, analiza wyników nauczania z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych:
Obserwacja postępów uczniów, wypełnianie Arkusza WOPFU.
Konsultacje z nauczycielami i rodzicami.
Systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów; opracowywanie dostosowanych sprawdzianów i kart pracy.
Analiza wyników próbnych egzaminów po klasie 8 i egzaminów zewnętrznych.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem:
Zapoznanie nowych nauczycieli z dokumentacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dokumentacją i obowiązkami pedagoga wspomagającego.
Prowadzenie lekcji otwartych dla pedagogów odbywających staż.
Współpraca opiekunów stażu z nauczycielami odbywającymi staż na kolejne stopnie awansu zawodowego.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu przez nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły przez nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Spotkania Zespołu ds. Integracji.
Udostępnianie kart pracy, pomocy dydaktycznych.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, warsztatach.
Badanie potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z organizacjami wspierającymi ucznia:
Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Analiza zaleceń PPP.
Zapoznanie się i analiza opinii specjalistycznych placówek.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych; WOPFU.
Informowanie o przysługującej pomocy, wsparciu finansowym, organizacjach pozarządowych i instytucjach działających na rzecz dziecka niepełnosprawnego.
Zapoznawanie rodziców z indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi opracowanymi dla ich dziecka.
Zapoznanie rodziców z dostosowaniem warunków pisania egzaminu ósmoklasisty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Informowanie o wynikach nauczania, postępach, problemach.
Udzielanie porad, wsparcia w codziennych problemach i sytuacjach kryzysowych rodzin.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, socjoterapeutką.
Przekazywanie rodzicom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wspomagającej proces wychowawczy ich dziecka.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Współpraca z organizacjami wspierającymi dzieci z określoną niepełnosprawnością.
Współpraca z lokalnymi organizacjami wspierającymi socjalnie rodziny (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
Przedsięwzięcia:
Dzień Integracji - Święto Szkoły
Międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych
Międzyszkolny konkurs recytatorski dla dzieci niepełnosprawnych
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Światowy Dzień Zespołu Downa
Klasowe imprezy integracyjne
Założone sukcesy ucznia, ewaluacja prowadzonych działań:
Założone sukcesy-
Lepsze funkcjonowanie uczniów z orzeczeniem.
Zadowalające wyniki w nauce dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Dostosowanie metod i form pracy do możliwości ucznia.
Stwarzanie uczniom niepełnosprawnym możliwości odniesienia sukcesu.
Integracja dzieci niepełnosprawnych w środowisku rówieśniczym.
Ewaluacja-
Ankieta dla uczniów.
Obserwacja dzieci.
Rozmowy z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
Analiza ocen rocznych, egzaminów zewnętrznych.
Analiza ilościowa i jakościowa efektów oddziaływań.
Ewaluacja wewnętrzna szkoły.